хэмжээг тодорхойлох өгөгдөл ашигт малтмалын боловсруулалтыг төлөөлдөг