амп төмрийн хүдэр байжуулах үйлдвэр хэлхээний судалгаа