Ярианы тээрэм бол Аль-Азканигийн хувьд ёжтой үгс юм