Хувцаслалтын талаархи онолын судалгааг бэхжүүлэх хэрэгтэй