Хоолойн төгсгөлийн судалгаа шинжилгээнд суурилсан Solidworks симуляци 2 жил