Тэргүүлж буй уурхайн гэмтлийн нөхцөл хяналт шинжилгээг өндөрсгөх