Ориссагийн бүтэц хураамж дахь карьерын түрээсийн өргөдөл гаргах