Кувейтийн төмрийн үйлдвэрт дизель генератор хэрэгтэй