Бид гивлүүрийг алга ташин карьерын өнгө нь ямар зэрэгтэй дүрийн зэрэгтэй байдаг вэ