Барилгын чулуун нөөцийг шилжүүлэх олборлолтын эрхийн хайгуул дадлага